תקנון האתר

כללי

אתר האינטרנט www.elazraki.org.il   (להלן: "האתר"), משמש כאתר של העמותה הרשומה "בית הילדים ע"ש צבע, אמונה (בית  אלעזרקי") (להלן: "העמותה") ומאפשר איסוף תרומות עבור צרכי העמותה על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש לצורך הרמת תרומה שייעשה על ידך באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין  האתר. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
גלישה באתר ו/או הרמת תרומה לעמותה, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולו של האתר   ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.
התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד, כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

אודות התרומות

האתר מאפשר לך לתרום תרומה לעמותה  באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה וקלה.
טרם ביצוע התרומה (להלן: "התרומה") יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: "התורם" או "מבצע הפעולה"). כדי שהתרומה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע התרומה.
חשוב להבהיר כי ההרשמה לאתר מהווה אישור מצד מבצע הפעולה להיכלל ברשימת התורמים, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של העמותה.  
חיוב מבצע התרומה הנתרמת על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת התרומה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה יהיה האתר זכאי לבטל את התרומה.
במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, ייצור עמו נציג האתר קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, תחשב התרומה בפועל רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

 • התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס על פי סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה.
 • בגין כל תרומה שתתקבל תישלח לתורם קבלה עם אישור מוכר לצורכי מס על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
 • לעמותה אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות המתחדש כל שנתיים
 • לעמותה אישורים משלטונות המס כמתחייב בחוק
 • לעמותה תקן ניהולי ISO9001 המחודש כל שנה
 • לעמותה תו מידות לאפקטיביות המחודש מדי שנה

נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך התרומה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית התרומה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

כשרות להשתמש באתר

כל תורם רשאי להשתתף בהליך התרומה בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא העמותה רשאית למנוע ממבצע פעולה מלבצע תרומה באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין
 • מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון
 • מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון
 • מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו\או בצד ג' כלשהו.

שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

מעבר לשימוש הנ"ל העמותה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך קבלת התרומה.
האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לתורם ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

האתר מוגן על ידי חבילת הגנה כנגד פריצות סייבר ככל שניתן למנוע אותן, הכולל סריקות איומי אבטחה.  שירות הלקוחות זמין ומהיר לתת מענה לכל בעיה שעלולה לקרוא.

ביטול עסקה

מבצע פעולת התרומה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.
לשם נוחיות המשתמש בלבד, ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לעמותה.

אחריות כללית בגין פעילות האתר

השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא . לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת, והוא לא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, האתר לא ישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו תרומתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא.(

האתר לא יישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך התרומה בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
האתר לא יהא אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
האתר אינו מתחייב כי קישורית כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.

תנאים נוספים

אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו.
אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן האתר נתנן את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

שונות

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים.

Our six frames in a nutshell